מדיניות פרטיות

.1 כללי

אדירים ביטחון ואחזקה (1993) בע“מ מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר בכתובת: https://www.adirim.co/ (להלן האתר) ולכן יצרה את מדיניות הפרטיות זאת אשר מפרטת את האופן שבו החברה אוספת ומשתמשת במידע המסופק על ידי המשתמשים באתר.

.2 איסוף מידע

החברה עשויה לאפשר למשתמשים באתר לבקש מידע ויעוץ לגבי השירותים הניתנים על ידי הקבוצה והמוצרים הנמכרים
על ידה )להלן: ”השירותים”( באמצעות התכתבות עם נציג שירות ובאמצעות טופס פניה אלקטרוני באתר )להלן: ”אמצעי הפניה באתר”(. במסגרת אמצעי הפניה באתר תתבקש לספק פרטים לגביך אשר יכול ויכללו, בין היתר, שם מלא, כתובת מגורים, ופרטי התקשרות )כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכו‘( וכן פרטים אודות השירותים הנדרשים על ידך. כמו כן, יתכן ויאספו לגביך פרטים דוגמת כתובת IP ומידע אנליטי מצרפי ובלתי מזוהה אודות שימושך באתר אשר נאסף באמצעות כלי אנליזה של צד שלישי דוגמת .analytics google
לידיעתך, לא חלה עליך כל חובה חוקית למסירת פרטים כלשהם אודותיך אולם מסירת הפרטים הינה הכרחית לצורך
הגשת בקשה לקבלת יעוץ ומידע על שירותי הקבוצה באמצעות האתר.
לתשומת לבך, מסירת הפרטים באמצעי הפניה באתר, מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ובהסכמה לכל תנאי מדיניות הפרטיות להלן. ככל שתספק לנו נתונים כלשהם המתייחסים לצדדים שלישיים, אתה מצהיר כי הם נמסרים לנו בהסכמתם ובידיעתם.
ככל שאינך מסכים למדיניות זאת, הנך נדרש להימנע משימוש באתר וממסירת פרטים כלשהם לקבוצה.

.3 שימוש במידע


החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק והדין לרבות חוק
הגנת הפרטיות, התשמ“א- 1981 )להלן: ”חוק הגנת הפרטיות”( והתקנות שהותקנו מכוחו ועל פי מדיניות פרטיות זאת,
ובכלל זאת למטרת אספקת מידע ושירותים והתאמתם לצרכיך, תקשורת עמך, אבטחה וניטור תקלות, ופיתוח ושדרוג
האתר ושירותי הקבוצה.
מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור כל מידע אישי אודותיך, ובשימושך באתר אתה מאשר
זאת במפורש, אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זאת חיונית לאחת ממטרות אלה:
א. ציות להליכים משפטיים, לרבות אך לא רק, לצווים אזרחיים או פליליים, הוראות בית משפט או גילויים מחויבים אחרים;
ב. אכיפת מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש או כל התקשרות אחרת בינך לבין החברה;
ג. להגיב לטענות על פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין אם צד שלישי כזה הוא משתמש, אדם פרטי או סוכנות
ממשלתית;
ד. להגיב לפניות לשירות לקוחות;
ה. להגן על זכויות, רכוש או ביטחונה האישי של החברה, המשתמשים שלה או הציבור בכללותו.

.4 דיוור ישיר אלקטרוני ותקשורת שיווקית

בכפוף לאמור להלן, החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיה וכן מידע ותכנים שיווקיים
ופרסומיים וזאת באמצעות כל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט ) (SMSוכיו“ב )להלן:
”דיוור ישיר”(.
*9712• 03-9617587 | טלפון office@adirim.co | מייל www.adirim.co | אתר

במסגרת מתן הפרטים באתר תתבקש לאשר פניה אליך בדיוור ישיר ואישורך לכך מהווה אישור לחברה לשלוח אליך מדי
פעם את המידע והתכנים האמורים באמצעות דיוור ישיר.
יודגש, כי בכל עת תוכל לבקש מהחברה לחדול מלקבל דיוור ישיר באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של החברה
בכתובת: co.adirim@tiful ושמך יוסר מרשימת מקבלי הדיוור, בהקדם האפשרי לאחר קבלת פנייתך.
מובהר כי בקשה לחדול מקבלת דיוור ישיר אינה מהווה, לכשעצמה בקשה לעיון ו/או תיקון ו/או מחיקה של המידע שלך
ממאגר המידע של החברה. ככל שתבקש לעיין ו/או לתקן ו/או למחוק את המידע כאמור ממאגר המידע של החברה תהיה
רשאי לעשות כן באמצעות פניה בנושא זה כמפורט להלן.

.5 מאגרי מידע ושמירה על פרטיות


המידע שלך ישמר במאגר המידע של החברה.
ידוע לך שהחברה תחזיק, תנהל ותשתמש במידע שבמאגר המידע ואתה מצהיר כי אין ולא תהיה לך כל טענה כנגד
החברה ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש במידע יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות החברה ו/או בהתאם
להוראות מדיניות פרטיות זאת.
במסירת המידע ו/או השימוש באתר אתה מסכים שהמידע שיימסר על ידך באמצעות האתר ישמש את החברה לקידום
פעולותיה, כולל פעולותיה עם צדדים שלישיים וששימוש החברה במידע הנ“ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

.6 קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי


האתר רשאי לספק מעת לעת קישורים )”לינקים“( אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי אליהם תינתן לך
גישה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים
האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה ואינו כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה.
החברה אינה תומכת או מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים, מדיניות הפרטיות או התכנים של כל
אתר מאינטרנט אליו ניתן קישור באתר. עליך ליצור קשר ישיר עם הבעלים או המפעיל של אתר האינטרנט המקושר אם
ברצונך לברר פרטים בנוגע לנהלי הפרטיות שלו לפני שתעביר לאותו אתר פרטים אישיים שלך.

.7 אבטחה


החברה נוקטת באמצעים טכניים וארגוניים בהתאם להוראות כל דין, שנועדו לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן
מקרי ומפני גישה לא מורשית, שימוש, שינוי או חשיפה. עם זאת, למרבה הצער ולמרות האמור לעיל, העברת מידע
באינטרנט אינה בטוחה לחלוטין והחברה אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לעולם לא יהיו מסוגלים
להתגבר על אותם האמצעים.

.8 עוגיות (cookies)

האתר מיישם עוגיה מסוג ID Session המיועדת לשמר רצף של שימוש באתר לאחר התחברות ) .(loginבכל מקרה, ה
ID Session אינו מזהה אותך אישית.
האתר עשוי לעשות שימשו בעוגיה מסוג Token CSRF כדי למנוע מתקפות מסוג .reference site cross
באתר יש שימוש בפיקסלים של פייסבוק, גוגל , פיקס דיגיטל לצורך פרסום האתר. בכל מקרה, הפיקסל אינו מזהה אותך
אישית.
*9712• 03-9617587 | טלפון office@adirim.co | מייל www.adirim.co | אתר

.9 סטטיסטיקה


פעילות האתר מנוטרת באמצעות מערכות המנתחות את הלוגים שלו ומפיקות מהם מידע סטטיסטי. מידע זה כולל נתונים
כדוגמת מספר הביקורים באתר, הדפים שעניינו את המשתמשים, המיקומים מהם הגיעו, מנועי החיפוש בהם השתמשו
כדי לאתר את האתר, דפדפני האינטרנט שבעזרתם צפו באתר ועוד. המידע הנאסף הוא סטטיסטי בלבד ואינו מזהה אותך
באופן אישי ונועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה על פעילות האתר.
האתר עושה שימוש במערכות סטטיסטיקה ANALYTICS GOOGLE ופיקס דיגיטל.

.10 הזכות לעיין במידע ולמחקו


חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. הנך זכאי לקבלת פירוט על המידע
שסופק על ידך ואשר נמצא במאגר המידע של החברה.
לידיעתך, חוק הגנת הפרטיות קובע כי אדם שעיין במידע שנוגע אליו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן או
שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום
כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.
ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה בכל עניין הנוגע למדיניות פרטיות זאת לרבות בבקשה לעיון ו/או תיקון ו/או
מחיקה של מידע באמצעות אימייל לכתובת: co.adirim@tiful החברה תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה.

.11 שינויים במדיניות הפרטיות


החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לערוך את מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כאשר
החברה תפרסם שינויים במדיניות פרטיות זו, החברה תעדכן את תאריך ”העדכון האחרון“ בחלק העליון של מדיניות
הפרטיות. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. המשך שימושך באתר אחרי ששינינו את מדיניות פרטיות
זו ייחשב כקבלה מלאה שלך את המדיניות המתוקנת, ללא יוצא מן הכלל.

.12 סמכות שיפוט והדין החל


מדיניות זו והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על החברה כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומך. הסמכות
הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בקשר עם מדיניות הפרטיות ו/או האתר, תוגש ותתברר בישראל בלבד
בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, בראשון לציון בלבד

/ 5.

למידע נוסף
השאירו פרטים

דילוג לתוכן